Περιγραφή Πρακτικής

Θεσμικό Πλαίσιο-Σκοπός-Στόχος

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των ΤΕΙ (Ν. 1404/83, ΦΕΚ 173/24-11-1983) και το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 174/20-3-1985, η πρακτική άσκηση των σπουδαστών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς είναι αναπόσπαστο υποχρεωτικό τμήμα των σπουδών τους. Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες Σχολές και αποσκοπεί:

 • Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
 • Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.
 • Στην επαφή των σχολών των ΤΕΙ με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΤΕΙ.

Η πρακτική άσκηση δεν θεωρείται μάθημα με την γνωστή μορφή της θεωρίας ή του εργαστηρίου, χαρακτηρίζεται από δέκα (10) διδακτικές μονάδες, αξιολογείται ποιοτικά και αποτελεί σημαντική συνιστώσα στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σπουδαστών.

Προϋποθέσεις-Διάρκεια-Φορείς Πρακτικής Άσκησης

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες για όλους τους σπουδαστές και πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών δηλαδή στο 8ο εξάμηνο. Οι προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίησή της είναι:

Για να αποκτήσουν οι φοιτητές – φοιτήτριες το δικαίωμα έναρξης της Πρακτικής τους Άσκησης απαιτείται

i) O σπουδαστής να έχει περάσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

ii) Ο σπουδαστής να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα Μαθήματα Ειδικότητας ή τα αντίστοιχά τους στο Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών:

Η Πρακτική Άσκηση ως μορφή εκπαίδευσης είναι συνεχόμενη. Ο σπουδαστής μπορεί για σοβαρούς λόγους να απουσιάσει συνολικά μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με έγκριση από τον Υπεύθυνο Εργασίας ή/και τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, ελέγχονται από το μέλος Ε.Π. που έχει ορισθεί επόπτης και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, μετά από εισήγηση της επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Αν για οποιοδήποτε λόγο, είτε με ευθύνη/επιθυμία του εκπαιδευόμενου, είτε με ευθύνη/επιθυμία του Εργοδότη, διακοπεί η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, ο σπουδαστής πρέπει να προσκομίσει διακοπή της σύμβασης (από τον ΟΑΕΔ) και να φροντίσει για την συνέχισή της σε άλλο χώρο εργασίας, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διακοπής.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1351/1983 σε φορείς, όπως:

 • Δημόσιος Τομέας
 • Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, όπως ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ.
 • ΟΤΑ
 • Τράπεζες
 • ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΛΤΑ)
 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 • ΤΕΙ και Πανεπιστήμια
 • Ερευνητικά, Τεχνολογικά Ινστιτούτα και Κέντρα

Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης και σε φορείς του εξωτερικού (Πρόγραμμα ERASMUS).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 8ο εξάμηνο σπουδών.

2. Να έχει περάσει και τα 13 μαθήματα Ειδικότητας (Μουσειολογία ΙΙ, Οργάνωση Πληροφορίας – Τεκμηρίωση εκθεσιακού υλικού, Μουσειοπαιδαγωγική Ι, Προληπτική Συντήρηση Αρχαιοτήτων & έργων Τέχνης, Αγγλικά (ορολογία), Σχεδιασμός Εκθέσεων Ι, Ψηφιακές Εφαρμογές για την Προβολή Εκθεμάτων, Επισκόπηση της Ελληνικής Τέχνης & Οργάνωση τρόπων προβολής της, Μουσειοπαιδαγωγική ΙΙ, Αρχιτεκτονική και Μνημειακή Τοπογραφία, Σχεδιασμός Εκθέσεων ΙΙ, Ψηφιακά Περιβάλλοντα Διεπαφής, Διαχείριση Συλλογών ΙΙ).

3. Να έχει περάσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων (δηλ. τουλάχιστον 26 μαθήματα από τα 39).

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία) για να του/της χορηγηθεί βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσει την πρακτική του/της άσκηση. Τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίσει στο φορέα που θα κάνει την πρακτική του άσκηση (σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια θέλει να κάνει αίτηση για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε περισσότερους από έναν φορείς, τότε θα πρέπει να βγάλει φωτοτυπίες τη συγκεκριμένη βεβαίωση και να τις επικυρώσει σε ΚΕΠ για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Η πρωτότυπη βεβαίωση δίνεται μόνο στο φορέα που θα πραγματοποιηθεί οριστικά η πρακτική άσκηση) . Η αίτηση αυτή προηγείται όλων των άλλων δικαιολογητικών.

2. Αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία) στην οποία θα συμπληρώσει τα στοιχεία του και τα στοιχεία του φορέα που θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση.

Η αίτηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από βεβαίωση του φορέα (με σφραγίδα και υπογραφή) η οποία θα λέει α) ότι δέχονται το φοιτητή ή τη φοιτήτρια για να πραγματοποιήσει την πρακτική του/της άσκηση, β) την περίοδο απασχόλησης (π.χ. από 1/4/2013 έως 30/9/2013, ή 7/6/2013 έως 6/12/2013, δηλαδή ένα εξάμηνο, άσχετα αν η ημερομηνία έναρξης ή λήξης της πρακτικής άσκησης είναι Σάββατο ή Κυριακή ή Αργία) και γ) το αντικείμενο απασχόλησης του/της σπουδαστή/στριας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.Η πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται σε δημόσιο φορέα γίνεται αποκλειστικά και μόνο δύο φορές κάθε σπουδαστικού έτους. Δηλαδή, για το χειμερινό εξάμηνο από 1/10 έως 31/3 και για το εαρινό εξάμηνο από 1/4 έως 30/9 [εκτός και αν υπάρχει υπουργική απόφαση ή άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. απόφαση δημοτικού συμβουλίου) για το αντίθετο, την οποία θα πρέπει ο φοιτητής να προσκομίσει μαζί με την αίτηση για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και τη βεβαίωση του εργοδότη].

2.Η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικό φορέα μπορεί να γίνει όλο το χρόνο.

 

Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διατίθεται δωρεάν από την Γραμματεία του Τμήματος και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης. Το βιβλίο χορηγείται στον σπουδαστή μετά την υπογραφή των συμβάσεων. Στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνονται ενότητες απασχόλησης με περιγραφή του έργου και των καθηκόντων, επίβλεψης και ελέγχου, αξιολόγησης και τέλος επικύρωσης της Πρακτικής Άσκησης.

Ασφάλιση Σπουδαστών και Μηνιαία Αποζημίωση κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Βάση των κείμενων διατάξεων οι σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. οι οποίοι εκτελούν την Πρακτική τους Άσκηση ασφαλίζονται κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως διαμορφώνεται και καταβάλλεται κάθε φορά από τον εργοδότη. Ο εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο Ι.Κ.Α. και να ενημερώνεται κάθε έτος γι’ αυτή την αλλαγή. Οι σπουδαστές θα πρέπει να απογραφούν ως ασφαλισμένοι στα μητρώα του Ι.Κ.Α. και να εφοδιαστούν με ασφαλιστικά βιβλιάρια στην σελίδα των οποίων θα τεθεί σφραγίδα με την ένδειξη «Ασφάλιση Κινδύνου Ατυχήματος».

Η μηνιαία αποζημίωση των σπουδαστών ορίζεται κάθε φορά διαφορετικά για κάθε φορέα. Για παράδειγμα στον ιδιωτικό τομέα η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται, με βάση τα παραπάνω, στο 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι Τράπεζες αποζημιώνουν τους σπουδαστές παραπάνω ενώ στον Δημόσιο Τομέα οι θέσεις της Πρακτικής είναι θεσμοθετημένες με Υπουργικές Αποφάσεις και η αποζημίωση των ασκούμενων ανέρχεται στα 176,08 Euro/μήνα. Τέλος η μηνιαία αποζημίωση η οποία δίνεται στους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. (μέσω Ι.Κ.Υ.) που μετέχουν στα προγράμματα Erasmus ποικίλει ανάλογα με την χώρα υποδοχής, ενώ και το Τ.Ε.Ι. ενισχύει οικονομικά τους σπουδαστές του με εφάπαξ ποσό, το οποίο προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μηνιαία αποζημίωση για τους σπουδαστές οι οποίοι πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση, καταβάλλεται ακέραια χωρίς να υπόκειται σε κρατήσεις, φόρους ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου. Ταυτόχρονα οι σπουδαστές δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, ούτε επίδομα κανονικής αδείας.