Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες σε πρωτεύοντες, τον αριθμό των οποίων καθορίζει το Ι.Κ.Υ. για κάθε έτος, στις Γενικές Εξετάσεις (από Γενικό Λύκειο και με την πρώτη συμμετοχή τους) καθώς και σε σπουδαστές που πρώτευσαν σε προαγωγικές εξετάσεις εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Ο μέσος όρος επίδοσης στα μαθήματα Α+Β εξαμήνων ή ίσο αριθμό μαθημάτων του τυπικού προγράμματος σπουδών (εφόσον πρόκειται για εισελθόντες στο χειμερινό εξάμηνο) και Α+Β+Γ εξαμήνων ή ίσο αριθμό μαθημάτων του τυπικού προγράμματος (εφόσον πρόκειται για εισελθόντες στο Εαρινό εξάμηνο), είναι από 6,5 και πάνω. Ανάλογη ρύθμιση ισχύει και για τα επόμενα εξάμηνα Δ+Ε και Ε+ΣΤ. Επίσης το Ι.ΚΥ. χορηγεί υποτροφίες και για μεταπτυχιακές σπουδές στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι. στο εξωτερικό ή εσωτερικό σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.